Velkommen til Hostrup Strand grundejerforening


* Referat fra generalforsamling i kystbeskyttelse

   er nu tilgængeligt *

   ************************************************             

            *  Kom til sommerfest  *

       Lørdag den 6. august 2016 kl. 12-16
       Pladsen ved det røde badehus, Kystvejen 3.


Aktiviteter: Tovtrækning – Petanque – Kongespil - Ske/kartoffelløb - Prøveture med Spøttrup Havkajak Klub – Lotteri - Masser af snak og hygge


Der er sørget for: Borde og bænke – Toiletvogn - Et mindre telt hvis det imod al forventning regner - Pølsevogn med salg af fadøl, slush ice, popcorn, frankfurter m/ brød og sodavand - Gratis slush ice og popcorn til børnene.

Kun 10 kr. for en velskænket fadøl.
I kan også medbringe egen madkurv.
Vi ses den 6. august!
Arrangørerne (Grundejerforeningerne 1, 2 & 3 ved Hostrup Strand)

Se evt. mere på www.hostrupteglgaard.dk     

********************************************************                                                        

Referat fra generalforsamlingen 14-05-2016.

66 af grundejerforeningens medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Efter hyggesnak over kaffe og rundstykker, og efter at have sunget ” Hostrups nationalsang ”, kunne formanden byde de fremmødte velkommen.
Mie Jensen blev valgt som dirigent, og Niels Hanghøj som referant.
Formanden indledte bestyrelsens beretning med at konstatere, at trivsel og fællesskab fungerer perfekt i vort område. Herefter fremlagde han på bestyrelsens vegne forslag til, at Egebjerg planteskole fremover skal sørge for opsætning og nedtagning af vores badebro, vi skal dog inden endelig aftale indgåes, forhandle en acceptabel pris på plads. Grundejer foreslog at vi laver et ”mix”, således ” skellettet ”til badebroen opsættes af Egebjerg planteskole, resten klares af broudvalget – bestyrelsen – og foreningens medlemmer i fællesskab, for at bibeholde det sociale samvær i forbindelse med opsætning af broen.
Vi blev enige om at broen i år opsættes den 28. maj kl 6,00, med hjælp fra Egebjerg planteskole, efterfølgende oprydning på stranden, og der sluttes som vanlig af med grillede pølser, og lidt flydende til ganen. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe endelig afgørelse med hensyn til opsætning af broen i de kommende år.


Arbejdet med kloakeringen i vort område er afsluttet, og foreningens kontaktperson til Vils entreprenør og Skive vand Johannes Henriksen ( Hejse ), blev rost for det store arbejde han har udført i forbindelse med kloakeringen. ” Hejse ” oplyste at han har haft et rigtig godt samarbejde med entreprenør og Skive vand under hele arbejdet med kloakeringsarbejdet. Entreprenøren blev rost for et aflevere arealer og veje i rigtig god stand.
Enkelte grundejere har problemer med stophaner som er placeret forkert, stophanerne skal rykkes tilbage til skel.
Området omkring gravhøjen skal planeres efter hjulspor fra kørende trafik, herefter plantes paradisæblebuske langs vejen ca. 2 m fra skel, for at forhindre kørende trafik på området.


Kontingent og vejbidrag skal betales uanset om sommerhuset er til salg.


Der er problemer de 3 grundejerforeninger imellem, når det gælder placeringen af underjordiske affaldsøer til renovation i hele området. Nomi/4S oplyser at affaldsøer med undergrundscontainere vil blive etableret. Endelig tidspunkt er ikke fastlagt endnu.
I vores grundejerforening har vi foreslået affaldsøer etableret i bunden af Contortavej hvor vejen svinger mod Gyldendal, friarealet ved udhængsskab på Contortavej og friareal på Blågranvej. Den endelige afgørelse træffes af Nomi/4S.


Den årlige sommerfest finder sted 6. august ved legepladsen på Kystvejen, der vil være salg af pølser og fadøl og sodavand, afvikling af konkurrencer for børn og voksne, opvisning af Gyldendal kajakklub.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.


Årsregnskabet blev fremlagt, her oplyste kassereren at 20 grundejere endnu ikke har betalt kontingent og vejbidrag for 2015. Dette fremgik ikke af regnskabet, efter bemærkning om at det skal fremgå af regnskabet fremover, blev regnskabet endelig godkendt.


Svend Blæsbjerg orienterede fra kystbeskyttelseslaget. Han oplyste at stensætningen fra Febækken fungerer efter hensigten.
Afløb af regnvand fra Kystvejen giver problemer, endelig løsning på problemet er ikke fundet endnu.
Kystdirektoratet meddeler at man kun vil godkende sandfodring i forbindelse med vedligeholdelse af kystsikringen.
Jorddepotet ved indkørselen til sommerhusområdet, hvorfra man henter jorden til vedligeholdelse af kystsikringen, må efter aftale med Skive kommune blive liggende til 2018.
For yderligere information vedr. kystsikring, henvises til lagets generalforsamling som finder sted ultimo maj, hvorfra udførligt referat vil blive lagt ud på vores hjemmeside.


Martin Arberg og Bodil Felthaus blev genvalgt til bestyrelsen.
Kirsten Rahbek og Marinus Jensen blev valgt som suppleanter.
Hans Skipper genvalgt som revisor.
Kontingent og vejbidrag fastsattes uændret til 500,00 kr for det kommende år.


Under eventuelt blev følgende emner berørt:
* Opfordring til at man ikke smider storskrald, eller overfylder affaldscontainere ved indkørselen til sommerhusområdet.
* Grundejere må ikke køre overskudsjord til jorddepotet ved indfaldsvejen til området.
* Det er forbudt at afbrænde affald i området.
* Det er ikke lovligt at opsætte trafikspejl, så man kan overskue trafik i blinde vinkler på vejene.
* Der opfordres til at fælde  visne og dårlige træer i området, i det hele taget at tage hensyn til ” naboens fjordudsigt ”.
* Initiativet til Hostrupmatch i golf blev rost.
* Både som ligger i området ved badebroen vil blive fjernet uden varsel.

Herefter kunne dirigenten, efter at have takket for god ro og orden, afslutte generalforsamlingen.

17-05-2016
Niels Hanghøj

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand: Martin Arberg
Kasserer. Bodil Felthaus
Sekretær: Niels Hanghøj
Vejformand: Johannes Henriksen
Grønne områder: Jens Pedersen


Næste møde blev aftalt til 16. juli kl. 10,00 hos Bodil

              

               ***********************************

    Har vi din mail adresse !

bestyrelsen mangler stadig mailadresser på nogle grundejere. Så derfor - send hurtigst muligt din mailadresse til             hostrupstrand@live.dk , således du fremover modtager mails i forbindelse med referater fra bestyrelsesmøder, beretning fra generalforsamlingen, m.v. Der ligger en stor besparelse på porto og papirmaterialer for grundejerforeningen.

Vi gør opmærksom på at mails til denne adresse ikke besvares.